یافتن محصولات و سرویس ها

Web Space
CPU Power
Guaranteed RAM
Burst RAM
Connection speed
VServer 100
شروع از
€14.99Euro ماهانه
100GB SSD or 200GB HDD
2 vCores
4GB
8GB
100 Mbit/sVServer 200
شروع از
€23.99Euro ماهانه
200GB SSD or 400GB HDD
6 vCores
8GB
12GB
100 Mbit/sVServer 300
شروع از
€30.99Euro ماهانه
300GB SSD or 600GB HDD
10 vCores
12GB
18GB
100 Mbit/sVServer 400
شروع از
€39.99Euro ماهانه
400GB SSD or 800GB HDD
16 vCores
18GB
30GB
100 Mbit/s